People

Visiting Fellows & Researchers

Name
Email
Yazan Abu Ghazal

yabughazal@fas.harvard.edu

S. Andrew Inkpen
inkpen@fas.harvard.edu
Ryo Morimoto
rmorimoto@fas.harvard.edu
Jorge Quetzal Argueta Prado
quetzal_aprado@hotmail.com
Hui Qiu  
Simone Schleper  
Matthew Shindell
matthewshindell@fas.harvard.edu
Banu Subramaniam  
Aaron Wright  
Xia Yuanyuan  
   
   

 

 

 

 

People